Firma Gonet w 2014 roku rozpoczęła działalność dystrybucyjną. Obecnie w naszej ofecie znadują się odtwarzacze marki Xtreamer, Egreat oraz serwery Terra Master.

Firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt.

Nasze marki:

Xtreamer
Egreat
Terra Master

Kontakt

Siedziba: GoNet
ul. Nabycińska 19 p. 213
53-677 Wrocław

poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
sobota/niedziela: nieczynne
Kontakt
(sprzedaż
wsparcie techniczne)
tel.: +48 71 79 00 997
kom.: 502 316 579

email: biuro@gonet.wroclaw.pl
Dane księgowe NIP 8971029335
REGON 006002069

Warunki Gwarancji

 1. Okres obowiązywania niniejszej gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie przez wyznaczone punkty serwisowe w czasie możliwie najkrótszym od momentu zgłoszenia. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pobytu urządzenia w serwisie.
 2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. Niniejsza karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem upoważniającym do naprawy gwarancyjnej zakupionego sprzętu. Numery seryjne podane na karcie muszą być zgodne z numerami na urządzeniu. Brak numerów seryjnych na urządzeniu lub ich uszkodzenie, uniemożliwiające odczyt, powoduje utratę gwarancji.
 3. Gwarancja będzie honorowana przez autoryzowane punkty serwisowe po przedstawieniu przez klienta:
  1. poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej,
  2. ważnego dowodu zakupu z datą sprzedaży.
 4. Reklamowany sprzęt wraz z akcesoriami, które mogą mieć związek z wadliwym działaniem urządzenia np. (zasilacz, pilot) należy dostarczyć odpowiednio opakowane do działu reklamacji placówki handlowej sprzedawcy, w której produkt został zakupiony lub bezpośrednio do punktu serwisowego na swój koszt wraz z dokładnym opisem usterki, adresem zwrotnym i danymi kontaktowymi zgłaszającego. Brak tych informacji może spowodować wydłużenie czasu naprawy. Każdą reklamację należy przed wysłaniem zgłosić telefonicznie lub pocztą e-mail:
  GoNet, ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław
  serwis@xtreamer.pl, tel. 71 79 00 997

  Wszelkie dane osobowe przekazane w zgłoszeniu będą wykorzystane wyłącznie do prawidłowej obsługi procesu reklamacji.
 5. Serwis może naprawić lub wymienić produkt na nowy, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej gwarancji. Jeśli usunięcie wady będzie niemożliwe, sprzęt zostanie wymieniony. Po wymianie urządzenia okres gwarancji biegnie dalej i ulega przedłużeniu wyłącznie o czas, który upłynął od dostarczenia sprzętu do serwisu do jego wymiany.
 6. W toku naprawy może dojść do utraty danych znajdujących się w urządzeniu i/lub do utraty ustawień osobistych. Producent i serwis nie bierze odpowiedzialności za utracone ustawienia oraz materiały czy inne informacje oraz nie rekompensuje takich strat.
 7. Zabezpieczenie danych zawartych w urządzeniu przed przesłaniem go do serwisu leży po stronie klienta.
 8. Gwarancją nie są objęte:
  1. instalacje oprogramowania i sterowników, błędy związane z niepoprawnym instalowaniem firmware, działania
  2. oprogramowania oznaczonego jako testowe (alfa, beta itp.)
  3. niezgodności (niekompatybilności) sprzętu i/lub oprogramowania z akcesoriami i oprogramowaniem firm trzecich,
  4. uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania,
  5. uszkodzenia mechaniczne,
  6. naprawy przez osoby nieupoważnione,
  7. uszkodzenia powstałe w skutek zalania płynem lub działania cieczy widocznych na płycie głównej urządzenia,
  8. urządzenia z naruszoną plombą gwarancyjną, bez numerów seryjnych (lub gdy numer jest nieczytelny), noszące ślady wykonywania czynności serwisowych prowadzonych w nieautoryzowanym punkcie,
  9. wymiany części posiadających określoną żywotność oraz zużycia powstałe w wyniku normalnej eksploatacji urządzenia.
 9. Sposób naprawy ustala gwarant
 10. W przypadku przysłania do punktu serwisowego po raz kolejny bezpodstawnej reklamacji lub wykraczającej poza warunki gwarancji, towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.
 11. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa klienta do domagania się utraconych zysków i innych szkód spowodowanych wadliwym działaniem urządzenia.
 12. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych stosowaniem nieoryginalnych akcesoriów.
 13. Niniejsza karta gwarancyjna ważna jest tylko dla produktów sprzedanych na terytorium RP.
 14. Warunki gwarancji są zgodne z obowiązującymi przepisami. Powyższa gwarancja nie wyklucza ustawowych praw konsumenta obowiązujących na mocy danego prawodawstwa.
 15. Gwarant zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancji bez informowania konsumenta. Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego jest równoznaczne z akceptacją aktualnych warunków gwarancji

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z 2005 r.) w przypadku zakupu nowego urządzenia klient ma prawo do zwrotu starego sprzętu sprzedawcy w proporcji jeden-do-jeden (np. jeden nowy dysk za jeden dysk przeznaczony do utylizacji). Zużyty sprzęt należy dostarczyć do siedziby naszej firmy na swój koszt, Gonet ponosi koszty utylizacji zwróconego urządzenia.

Na życzenie klienta zużyty sprzęt może też zostać odebrany podczas dostarczenia sprzętu zamówionego, w takiej sytuacji klient:
  - ponosi koszt dostarczenia towaru do siedziby Gonet
  - powinien przygotować sprzęt do wysyłki zgodnie z wymaganiami przewoźnika (firmy kurierskiej)
  - powinien poinformować o chęci przekazania sprzętu do utylizacji przy składaniu zamówienia

Opłaty KGO

Ceny oferowanych produktów prezentowane na naszych stronach zawierają w sobie opłatę KGO (Kosztów Gospodarowania Odpadami) zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.2005 r. Dz. U. 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami.
Reguły obliczania o wysokości KGO dla urządzeń z naszej oferty przedstawia poniższa tabela:


Grupa sprzętu Rodzaj sprzętu Stawka KGO
(zł netto/kg)
3.
Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
B4. Notepady (w tym tablety) 0.22
B9. Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną (w tym databanki i serwery NAS) 0.22
4.
Sprzęt audiowizualny
4. Sprzęt wideo (w tym odtwarzacze multimedialne) 0.12
8. Pozostałe produkty lub urządzenia wykorzystywane do nagrywania lub kopiowania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów, lub wykorzystujące technologie przesyłu dźwięku i obrazu inne niż telekomunikacyjne. 0.12

Utylizacja zużytego sprzętu

kosz

Urządzenia podlegające procesom utylizacji i recyklingu są oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. "o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Oznakowanie takie oznacza, że sprzęt po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami organicznymi pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go podmiotom prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podmioty prowadzące zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Wysłużone urządzenie przeznaczone do usunięcia z gospodarstwa domowego nie jest bezwartościowym odpadem.

rec

"Firma GoNet jest wpisana do rejestru Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) pod numerem E0019063WZ oraz posiada zawartą Umowę z Organizacją Odzysku, która przejęła od spółki obowiązki, wynikające z cytowanej powyżej Ustawy oraz przepisów wykonawczych.
Firma GoNet jest obsługiwana przez AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego S.A. w Warszawie oraz AURAEKO BATERPAK ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. W przypadku jakichkolwiek pytań, możecie się Państwo kontaktować z AURAEKO pod numerem telefonu 22 313 01 59."

Punkty zbiórki zużytego sprzętu

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, objęty obowiązkiem utylizacji powinien być przekazywany do specjalizowanych punktów wyszczególnionych w Rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Lista punktów dostępnyna pod adresem: rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php.